Cilt 4 Sayı 2 Makale 5

Organik Atıkların Yönetimi, Geri Dönüşümü ve Uygulamaları

Yazar(lar): Funda Kök 1,

Tüm dünyada artan nüfusla birlikte çevre kirliliği problemleri ön plana çıkmakta ve yükselen hayat standardına bağlı değişen tüketim alışkanlıkları oluşmaktadır. Atıkların yarısından fazlası, organik atıklardır. Doğru yönetildiği sürece organik atıkların tamamı geri dönüştürülebilir. Bu sayede ekonomik faydasının yanında çevreye de olumlu etkiler sağlayan geri dönüşüm; kirliliği azaltarak enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu çalışma; çevre kirliliğinin önlenmesi, canlı sağlığının korunması ve enerji bakımından dış ülkelere bağımlılığın azaltılması açısından önemlidir. Bununla birlikte Türkiye'de evsel katı atık içerisinde ki en yüksek yüzdeye sahip olan organik atıkların; biyometanizasyonu ve diğer atıklarla birlikte arıtımı, Avrupa Birliği'nin düzenli depolama alanlarına gönderilecek organik içerikli atıklara uyguladığı kotaların sağlanması ve yenilenebilir enerji üretimi bakımından uygun bir yöntem olarak görülmesi nedeniyle ekonomiyi olumlu etkileyeceği düşüncesiyle önemli görülmektedir. Yavaş yavaş ülkeler fosil ekonomiden çıkıp daha yenilenebilir bir ekonomi biçimine geçmektedir. Bu nedenle birçok ülke biyo-ekonomiye yönelmektedir Evsel atıkların büyük bir kısmını oluşturan organik atıkların yönetimi ile; hammadde ithalatına olan bağlılığın azaltılması, kaynak verimliliğini ve daha fazla geri dönüşüm ve yeniden kullanım ile üretim yaşam döngülerinin kapatılması, endüstriyel simbiyozun desteklenmesi bu sayede hem çevre hem de ekonomi için ortak faydaların sağlanması, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Artık atığa atık olarak değil yerüstü madenciliği olarak bakılması ve bunun çok büyük bir ekonomiye hitap ettiğinin kesinlikle dikkate alınması gerekmektedir. Bununla ilgili yerli ve yabancı tüm yatırımcıların imkânları genişletilerek, enerji maliyetlerinde ve yatırım teşviklerinde destek olunması gerekmektedir. Yani bugün bir petrol sanayi ile bir doğal gaz ile ilgili firmalara nasıl bakılıyorsa, atıklara da aynı şekilde bakılması gerekmektedir. Yani Avrupa gibi ekonomik açıdan büyümemiz için Türkiye olarak artık atıktan enerji elde etmeyi öğrenmemiz gerekmektedir.Anahtar Kelime(ler): Consumers, Disposal, Environment, organic waste, recovery, recycling,

With the increasing population all over the world, environmental pollution problems come to the fore and changing consumption habits are formed due to the rising standard of living. More than half of the waste is organic waste. All organic waste can be recycled as long as it is managed correctly. In this way, recycling, which provides positive effects on the environment as well as its economic benefits; It saves energy by reducing pollution. This work; It is important in terms of preventing environmental pollution, protecting living health and reducing dependence on foreign countries in terms of energy. However, organic wastes, which have the highest percentage in domestic solid waste in Turkey; Biomethanization and treatment together with other wastes are considered important as it is considered as a suitable method in terms of renewable energy production and the quotas applied by the European Union to organic wastes to be sent to landfills. passes. For this reason, many countries are turning to bio-economy. With the management of organic wastes, which constitute a large part of domestic waste; The aim of this study is to reduce dependence on raw material imports, to reduce resource efficiency and to close production life cycles with more recycling and reuse, to support industrial symbiosis, and thus to provide common benefits for both the environment and the economy. It is necessary to look at waste not as waste, but as surface mining, and it should be taken into account that this appeals to a very large economy. In this regard, it is necessary to expand the opportunities of all domestic and foreign investors and to support them in energy costs and investment incentives. In other words, it is necessary to look at wastes in the same way as companies related to an oil industry and a natural gas are looked at today. In other words, in order for us to grow economically like Europe, we, as Turkey, need to learn how to obtain energy from waste.Keyword(s):Consumers, Disposal, Environment, organic waste, recovery, recycling,

 • [1] KAYNAKLAR Ozhan, E. (2005). PAP/RAC: Coastal Area Management in Turkey. Priority Actions Programme Regional Activity Centre Split. URL:http://medcoast.org.tr/publications/cam%20in%20turkey.pdf
 • [2] Veral, E. S. Döngüsel ekonomiye geçiş doğrultusunda yeni tedbirler ve AB üye ülkelerinin stratejileri., Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:17, No: 2 (Yıl: 2018), s. 463-488
 • [3] Karaman S. 2006. Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Olanakları, Journal of Science and Engineering, 9 (2): 133-139.
 • [4] Eleroğlu H., Yıldırım A. 2011. Tavukçuluk Katı Atıklarının Tavuk Gübresine İşlenerek Çevre Kirliliğinin Azaltılması, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, pp494-503, 7-10 Eylül, KKTC.
 • [5] Koç T. 2002. Bandırma İlçesinde Tavukçuluğun Çevresel Etkisi, Ekoloji Dergisi, 11 (43): 11-16.
 • [6] Doğan, M., 2000. Enerji Kaynakları, Çevre Sorunları ve Çevre Dostu Alternatif Enerji Kaynakları, Standard Dergisi, 39/468 s.28-36.
 • [7] Kononova, M.M., 1966.Soil Organic matter. Pergamon Press. Elmsford, New York, 544 pp.
 • [8] Troeh, F.R., Thompson, L.M., 1993. Soils and Soil Fertility. Oxford University Press, New York. Zolotareva, B.N., 2006. Effect of Organic fertilizers on the fertility of old arable glay forest soil. Agroximiya, 9: 13-23.
 • [9] Ozdemir, N., Gulser, C., Ekberli, Đ., Ozkaptan, S., 2005. Toprak duzenleyicilerinin asit toprakta strüktürel dayanıklılığa etkisi. Ataturk Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi, 36(2): 151-156.
 • [10] Gulser, C., Candemir, F., 2004. Changes in Atterberg limits with different organic waste application. In: Proceedings of International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, pp: 8-15.
 • [11] Kaya D., Çağman S., Eyidoğan M., Aydöner C., Çoban V., Tırıs M. 2009. Türkiye’nin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Enerjisi ve Ekonomisi, Atık Teknolojileri Dergisi, 1: 48-51.
 • [12] Yıldız, Ş., Saltabaş, F., Balahorli, V., Sezer, K., & Yağmur, K. (2009). Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi–İstanbul Örneği. Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, YTÜ, 15-17.
 • [13] Gündüzalp, A. A., & Güven, S. (2016). Atık, çeşitleri, atık yönetimi, geri dönüşüm ve tüketici: Çankaya belediyesi ve semt tüketicileri örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 9Akkuş Dağdeviren, S. (2019).
 • [14] Sayın, U. , Erdoğan,D. (2011 ).Atık Yönetiminde Biyometanizasyon Teknolojisi, Çevre Ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ,ICCI ,İstanbul
 • [15] Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Türkiye'de çevre politkaları (Master's thesis, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • [16] YAMAN, K. (2012). Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi ve Ekonomik Önemi. Journal of Forestry Faculty of Kastamonu University, 12(2).
 • [17] Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). What a waste: a global review of solid waste management.
 • [18] Başer, H.C. 1997. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İlaç ve Alkollü İçki Sanayilerinde Kullanımı, İTO Yayın No: 1997-39, 113 s., İstanbul.
 • [19] Özgüven, M., S. Sekin, B. Gürbüz, Şekeroğlu, N., Ayanoğlu, F., Ekren, S. 2005. Tütün, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi ve Ticareti. VI. Teknik Tarım Kongresi, (3-7 Ocak 2005), Cilt.1: 481-501, Ankara.
 • [20] Erdin, E. (2015). Katı artıkların kompostlaştırılması ve kullanılması., Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ,İzmir
 • [21] Bayraktar, F.S. (2006). Social Responsibility Projects As a Marketing Strategy: A Recycling Approach from the Consumer’s Perspective. T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D. Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng). Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • [22] Çıtak, S., Sönmez, S., & Öktüren, f. (2006). Bitkisel Kökenli Atıkların Tarımda Kullanılabilme Olanakları. Derim, 23(1), 40-53.
 • [23] Aliev, S. A., Gadgiev, D.A. and Mikailov, F.D.,1984. Kinetic and thermodinamic characteristcs of enzymes – invertasa and ureaza in Azerbaijan soils. Soviet Soil Science 11: 55-66.
 • [24] Ozdemir, N., Kızılkaya, R., Surucu, A., 2000. Farklı organik atıkların toprakların ureaz enzim aktivitesi üzerine etkisi. Ekoloji Cevre Dergisi, 37: 23-26.
 • [25] Kızılkaya, R., Ekberli, Đ., Kars, N., 2007. Tutun atığı ve buğday samanı uygulanmıs toprakta ureaz aktivitesi ve kinetiği. AU Ziraat Fakultesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 13(3): 186-194.
 • [26] Soumare, M., Tack, F.M.G., Verloo, M.G. (2003). Characterization of Malian and Belgian Solid Waste Composts with Respect to Fertility and Suitability for Land Application, Waste Management, 23, 517-522.
 • [27] Soumare, M., Tack, F.M.G., Verloo, M.G. (2003). Effects of a Municipal Solid Waste Compost and Mineral Fertilization on Plant Growth in Two Tropical Agricultural Soils of Mali, Bioresource Technology, 86, 15-20.
 • [28] Sevdim, G., Seyfettinoğlu, M., & Ateş, A. (2001). Kesimhanelerden Kaynaklanan Atıklar ve Değerlendirme Metotları. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-6.
 • [29] YAMAN, K. Y., & OLHAN, E. T. D. (2009). Arıtma tesisi çamurunun tarımsal amaçlı kullanımında AB-Türkiye politikalarının karşılaştırılması (Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı).
 • [30] Environmental Protection Agency (EPA). (1999). Recycling Works. URL:http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/recycle/recycle.pdf
 • [31] Varank G., 2006, Aerobik Olarak Stabilize Edilmiş Katı Atıklar ile Kompost Ürününün Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bİlimleri Enstitüsü, İstanbul, s. 20.
 • [32] TUİK 2012. Resmi web sitesi. www.tuik.gov.tr, Ankara.
 • [33] Korkmaz, Y., Aykanat, S., & Çil, A. (2012). Organik Atiklardan biyogaz ve enerji üretimi. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 1, 489-497.
 • [34] Akpınar A., Kömürcü M., Filiz H. M., (2008). Türkiye?nin enerji kaynakları ve çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Enerji Kaynakları, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES,2008, 17-19 Aralık 2008, İstanbul. Türkiye
 • [35] Yiğit, K. S., Gündüz, M., Şerit, G., SARAÇ, M., Yakma, İ. A., & Büyükşehir, A. D. A. Ş. K. Evsel Organġk Atık Ve Çöp Sızıntı Suyundan İki Kademeli Ar-Ge Tesisinde Biyogaz Üretimi
 • [36] Gündüzalp, A. A., & Güven, S. (2016). Atık, çeşitleri, atık yönetimi, geri dönüşüm ve tüketici: Çankaya belediyesi ve semt tüketicileri örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 9.
 • [37] Hartmann H., Angelidaki I., Ahring B. K., “Co-digestion of The Organic Fraction Municipal Waste With Other Waste Types, In: Biomethanization of TheOrganic Fraction Municipal Waste”, J. Mata-Alvarez (ed.), IWA Publishing, London,UK, 2002.
 • [38] AB, 1999. Avrupa Birliği Komisyonu. Düzenli Depolama Direktifi, 99/31/EC
 • [39] sifiratik.gov.tr, sıfır atık tanıtım kitapçığı, TC Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/sifir-atik/ek-3.pdf, Erişim tarihi: 26.12.2020

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAFunda Kök. (2021). Organik Atıkların Yönetimi, Geri Dönüşümü ve Uygulamaları. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 ( 2 ) , 99-108. http://ucbad.com/volume-4/issue-2/article-5/
Atıf tipi: BibTex@article{2021, title={Organik Atıkların Yönetimi, Geri Dönüşümü ve Uygulamaları}, volume={4}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Funda Kök}, year={2021}, pages={99-108} }
Atıf tipi: MLAFunda Kök. Organik Atıkların Yönetimi, Geri Dönüşümü ve Uygulamaları. no. 4 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2021), pp. 99-108.