Cilt 3 Sayı 2 Makale 1

Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Dünya ve Türkiye Örnekleri

Yazar(lar): Funda Ünal Ankaya 1, Bahriye Gülgün Aslan 2,

Turizm, kişilerin dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla bir ülkede veya bir bölgede geçici konaklamalarla yapılan, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin tümüne denir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 7 milyardan fazla olan dünya nüfusunun, 1 milyardan fazlasında çeşitli engellilik durumu bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye’de nüfusun yaklaşık 10 milyonu engelli bireylerden oluşmaktadır. Çağdaş toplumlarda, tüm bireyler, eşit olarak bu tür faaliyetlere katılma hakkına sahiptir. Küresel bir sektör olan turizmin, içinde yer alan “Engelli Turizm” kavramının gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de ekonomik yönden güçlenmesi için gelişmeye ihtiyacı vardır. Bu çalışmada; engellilik sınıflandırılması, engelli turizminin ölçütleri, Dünya’daki ve Türkiye’deki engelli turizm potansiyel durumu incelenmiş ve öneriler getirilmiştir.Anahtar Kelime(ler): Engelli Turizmi, Engellilik, Turizm katkıları, Dünya, Türkiye, Disabled Tourism, Disability, Tourism Contributions, World,

Tourism is a cultural and economic activity, that people conduct to rest, to joy, to explode, to have more information during their temporary stay. According to the World Health Organization’s data, more than one billion people on Earth have disabilities among seven million people In our country, ten million people out of 80 million have disabilities. In modern communities, all individuals have the canal rights to join this kind of activity. Disable tourism, which is a global sector within tourism, needs to be developed in order to have economic growth. In this study, the classification of disabilities, measurements of disability tourism, the situation in the world and in our country is analyzed and brought the same solutions.Keyword(s):Disabled Tourism, Disability, Tourism Contributions, World,

 • [1] Erişim 1: https://ey-der.com/ana-sayfa/turkiye-ve-dunyada-engelliler/ Erişim tarihi: 15.07.2018
 • [2] Erişim2:https://www.turizmgunlugu.com/2019/06/10/unwto-acikladi-iste-uluslararasi- turizmin-2018---performansi/ Erişim tarihi; 13.07.2018
 • [3] Burnett, J., and Heather Bender B., (2001) “ Assesing the Travel Related Behaviors of the Mobility Disabled Consumer”, Journal of Travel Research, Vol.40, s.4-11.
 • [4] Zengin,B., Eryılmaz, B.,(2013).“Bodrum Destinasyonunda Engelli Turizm Pazarının Değerlen-dirilmesi” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Year:6 Number 11, Summer ISSN 1307-9832
 • [5] Erişim 3: www.who.int. Erişim tarihi: 09.06.2018
 • [6] Koca, C., 2010. Engelsiz Şehir Planlaması Bilgilendirme raporu,35.s, İstanbul
 • [7] Buhalis, Dimitros ve Michopoulou, Eleni (2010). Information-Enabled Tourism Destination Marketing: Addressing the Accessibility Market. Current Issues in Tourism, 14(2), 145-168
 • [8] Tellioğlu, S., (2018). Engelli Turizm Pazarlaması: Alanya Araştırması, T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı ,Doktora Tezi, Konya.
 • [9] Yıldız, Z., Yıldız, S., Karaçayır, E. (2017). “Dünyada ve Türkiye’de Engelli Turizmi Pazarının Değerlendirilmesi “Journal Of Tourism Gastronomy Studies Dergisi, 20
 • [10] Figueiredo, E.,Eusébio, C. And Kastenholz, E., (2012) . How diverse are tourists with disabilities a pilot study on accessible leisure tourism experiences in Portugal. International Journal of TourismResearch, 14(6): 531-550.
 • [11] Mülayim, A. ve Özşahin, B. (2010). “Bedensel Engellilerin Konaklama Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir İnceleme”, ÖZ-VERİ Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, s.1663-1684.
 • [12] Bulgan, G.,(2014). “Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletme-lerinde Bir Araştırma” Doktora Tezi,
 • [13] Shaws, G. ve Coles, T., (2004), “Disability, Holiday Making and the Tourism Industry in the UK: A Preliminary Survey”, Tourism Management, Cilt 25, Sayı 3, s. 397-403.
 • [14] Artar, Y. ve Karabacakoğlu, Ç., (2003). “Türkiye’de Özürlüler Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Konaklama Tesislerindeki Alt Yapı Olanaklarının Araştırılması”, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara
 • [15] Merve,B., (2012). Duygusal Emek- Müşteri Memnuniyeti İlişkisi: Engelli Turizm Pazarında Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Muğla
 • [16] Eryılmaz, B., (2010). Turizmde Engelli Pazarının Değerlendirilmesi ve Bodrum Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • [17] Bulgan, G.,2015, Dünyada Ve Türkiye’de Engelli Turizme İle İlgili Yapılan Çalışmalar Akademik BAKIŞ Dergisi Sayı: 50 Temmuz – Ağustos 2015 E-Dergisi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/383047
 • [18] Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ., (2002) “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2): 183-195.
 • [19] Öztürk, Y., Yaylı, A., (2006a), Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Bedensel Engelliler Pazarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Ss.87-97.
 • [20] Öztürk, Y. ve Yaylı A., (2006b), Bedensel Engelliler Seyahat Pazarının Yöneticiler Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (3). 5
 • [21] Erişim 4: http://www.fev.org.tr/tr/projeler/ozumuzle-uretiyoruz-projesi Erişim tarihi: 13.07.2018
 • [22] WHO, Dünya Sağlık Örgütü, 2018, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 Erişim tarihi; 09 08.2018
 • [23] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Belgeli Konaklama Tesis İstatistikleri 2012, Temmuz 2013. http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html
 • [24] Bulgan, G., Çarıkçı, H., İ.,2015, Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 7 Sayı:13 2015 – Aralık (s. 15-42) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181856 Erişim Tarihi; 04.06.2018

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAFunda Ünal Ankaya, Bahriye Gülgün Aslan. (2020). Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Dünya ve Türkiye Örnekleri. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 ( 2 ) , 52-57. http://ucbad.com/volume-3/issue-2/article-1/
Atıf tipi: BibTex@article{2020, title={Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Dünya ve Türkiye Örnekleri}, volume={3}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Funda Ünal Ankaya, Bahriye Gülgün Aslan}, year={2020}, pages={52-57} }
Atıf tipi: MLAFunda Ünal Ankaya, Bahriye Gülgün Aslan. Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Dünya ve Türkiye Örnekleri. no. 3 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2020), pp. 52-57.