Cilt 2 Sayı 4 Makale 5

İçme Suyu Altyapı Sistemlerinde Hidrolik Modelleme: Konya örneği

Yazar(lar): Enes Arabacı 1, Şükrü Dursun 2,

Hidrolik modelleme, alt yapı sistemlerinin (su, kanalizasyon, drenaj ve taşkın) hidrolik olarak davranışını analiz ederek sistemin matematiksel bir modelinin oluşturulmasıdır. İçme suyu hatlarında hidrolik modelleme ile başlıca; hatların hidrolik davranışının analizi, sistemin izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği, sızıntı-kaçak tespiti ve basınç yönetimi amaçlanmaktadır. Hidrolik modellemenin oluşturulabilmesi için sahadaki mevcut tesislerin sayısallaştırılması ve sayısal verilerin doğrulanması çok önemlidir. İçme suyu hatlarının hidrolik modelleme yapılarak simüle edilmesi, günümüzde gelişen yazılım teknolojileri daha kolay hale gelmiştir. İçme suyu sistemlerinde ölçüm noktalarının yerleri ve ölçüm ekipmanları son derece önemlidir. Matematiksel verilerle sahadaki verilerin revize edilerek modelin kalibrasyonun yapılması hidrolik davranış analizinin gereceğe yakın olması açısından çok önemli bir rol oynar. Hidrolik modelleme ile sistemin üretim ve işletme maliyetlerinin analizi, sızıntı-kaçak ve basınç yönetiminin yapılması, sistemin izlenebilirliği ve erken uyarı sistemleriyle sürdürülebilirliği daha doğrusal ve hızlı verilerle yapılmasının sonucu olarak sistem yönetiminin ekonomik, stabil ve sürdürülebilir olması sağlanır. Bu çalışmada, içme suyu altyapı sistemlerinde hidrolik modellemenin amacı, yapılabilmesi için gerekli ölçüm, veri ve yazılımlar ile bunların Konya İli ölçeğinde yeterliliği ve mevcut durumun tespiti, sağlayacağı faydalar ve sonuçların değerlendirilmesi çalışmaları yer almaktadır.Anahtar Kelime(ler): Hidrolik Modelleme, İçme Suyu Yönetimi, Hidrolik Analiz, Konya, Hydraulic Modelling, Drinking Water Management, Hydraulic Analysis, Konya,

Hydraulic modelling is the formation of a mathematical model of the system by analysing the hydraulic behaviour of infrastructure systems (water, sewage, drainage and flood). Drinking water lines with hydraulic modelling mainly; analysis of hydraulic behaviour of lines, traceability and sustainability of the system, leak-leak detection and pressure management. In order to create hydraulic modelling, it is very important to digitize existing facilities in the field and verify the numerical data. Simulation of drinking water lines by hydraulic modelling has been made easier by developing software technologies. In drinking water systems, the location of the measuring points and the measuring equipment are extremely important. Calibrating the model by calibrating the mathematical data and the field data plays a very important role in terms of the proximity of the hydraulic behaviour analysis. By means of hydraulic modelling, analysis of production and operating costs of the system, leakage-leakage and pressure management, system traceability and sustainability with early warning systems are provided as a result of more linear and faster data management system is economical, stable and sustainable. In this study, the purpose of hydraulic modelling in drinking water infrastructure systems, the necessary measurements, data and software required to be carried out, their adequacy on the scale of Konya and the determination of the current situation, the evaluation of the benefits and results.Keyword(s):Hydraulic Modelling, Drinking Water Management, Hydraulic Analysis,

 • [1] Öztürk AB, (2015) Logicality of second-order logic: A critical inquiry on the related debates İkinci seviye mantığın mantıksallığı: İlgili tartışmalar üzerine eleştirel bir değerlendirme. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1712-1733. doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3182
 • [2] KOSKİ Genel Müdürlüğü Su Kayıp Kaçak Yönetimi Çalışmaları, Konya, Türkiye.
 • [3] URL-01, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/43389/mod_resource/content/0/4.%20 HAFTA.pdf (erişim 14.09.2019)
 • [4] KOSKİ Genel Müdürlüğü Alt Yapı Bilgi Sistemleri (CBS) Halihazır Çalışmaları, Konya, Türkiye
 • [5] URL-02, http://www.goksualtyapi.com/tr/32473/Sebeke-Hidrolik-Modelleme (erişim 14.09.2019)
 • [6] Giles R.V., Evett J.B., Liu C., Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik (Nobel Yayıncılık, Ocak 2001),364,
 • [7] URL-3, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/3E6LI+IBB_2009_FR.pdf (erişim 14.09.2019)
 • [8] URL-04, http://www.kop.gov.tr/upload/dokumanlar/68.pdf (erişim 14.09.2019)
 • [9] URL-05, http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/iibf_dkb2005.pdf (erişim 14.09.2019)
 • [10] DSİ, Taşkın Yönetimi, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 229s, Ankara.
 • [11] Demir Z., (2018) Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (Kobi) finansal problemlerinin çözümünde girişim sermayesi fon’larının önemi ve rolü: katılım bankacılığına yeni bir model önerisi, Doktora Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • [12] Yüce N, Hasenpusch C, Erdoğan E, (2012) Türkiye’de Suyun Özelleştirilmesi ve Su Hakkı, Sosyal Değişim Derneği, Mart 2012, İstanbul.
 • [13] Muluk, Ç.B., Kurt, B., Turak, A., Türker, A., Çalışkan M.A., Balkız, Ö., Gümrükçü, S., Sarıgül, G., Zeydanlı, U. 2013. Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi. . Golden Medya Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. istanbul.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAEnes Arabacı, Şükrü Dursun. (2019). İçme Suyu Altyapı Sistemlerinde Hidrolik Modelleme: Konya örneği. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 ( 4 ) , 177-185. http://ucbad.com/volume-2/issue-4/article-5/
Atıf tipi: BibTex@article{2019, title={İçme Suyu Altyapı Sistemlerinde Hidrolik Modelleme: Konya örneği}, volume={2}, number={4}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Enes Arabacı, Şükrü Dursun}, year={2019}, pages={177-185} }
Atıf tipi: MLAEnes Arabacı, Şükrü Dursun. İçme Suyu Altyapı Sistemlerinde Hidrolik Modelleme: Konya örneği. no. 2 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2019), pp. 177-185.