Cilt 2 Sayı 3 Makale 5

Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi

Yazar(lar): Merve Çeti̇n 1, Çiğdem Çi̇ftçi̇ 2,

Bu günümüzün değişen yaşam koşulları ve gelişen yeni teknoloji kolları, artan nüfus, kent sakinlerinin artan ihtiyaçları, kentsel yayılma ve hızlı doğal kaynak tüketimiyle çevre sorunlarında da artışa neden olmaktadır. Teknoloji ise değişen yaşam koşulları ve kentsel tasarım sürecine yenilikler getirmektedir. Artan refahla birlikte kentlerin yaşam kalitesini üst düzeye çıkarmak için teknolojiden yararlanma rekabetine giren kentler akıllı teknolojileri, ulaşımdan konutlara, iş alanlarından sosyal donatılara akıllı bir erişimle akılcı kullanmaya başladı. Böylece günümüzün kentleri sahip oldukları teknolojik gelişme derecelerine göre ‘akıllı kent (smart city) olarak dünya akıllı kent listesine girmektedir. Bu kavram ile kentler, çevre kaynaklarını, ulaşım ve altyapı ekipmanlarını ve enerji kaynaklarını minimum düzeyde tüketerek, hem kent ekonomisini hem de çevre kaynaklarını optimal düzeyde kullanmayı hedeflemektedir. Kentlerde yaşayan nüfusun artması, teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmeler, kentlinin beklenti ve ihtiyaçlarının değişmesi kent yönetimi ve planlamasını da değiştirmiştir. Kent planlamada akıllı teknolojinin sunduğu fırsatlardan faydalanılarak, dünya çapında planlamanın marifetiyle sürdürülebilir akıllı şehirler tasarlanmaktadır. Bu araştırma geleceğin planlama uygulaması olarak, bilimsel ve teknolojik eğilimlerle tanımlanan sürdürülebilir akıllı kentlerle ilgili literatür taramasına dayalı kapsamlı bir genel bakış sağlamayı hedeflemektedir. Akıllı teknolojilerin planlamaya sunduğu avantajlardan yararlanılarak, kentlerin ekolojik ve sosyal anlamda daha etkin yönetilmesi düşünülmektedir. Hızlı büyümeden kaynaklanan fiziki, çevresel, sosyo-ekonomik sorunlarla akıllı büyüme stratejilerini benimseme ihtiyacında olan Ülkemiz kentleri için, akıllı kentleşme süreciyle teknolojiden en üst düzeyde yararlanılması suretiyle pek kentsel ve çevresel sorunun üstesinden gelinebileceği aşikardır. Nitekim son zamanlarda bu uygulamaya yönelik akademik çalışma ve uygulamalar dünya gündemiyle paralel bir şekilde Ülkemizde de yükselişe geçmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın temelini, Akıllı Kent Kavramını literatüre göre dünya ve ülkemizdeki örnekleriyle inceleyerek, Akıllı kent uygulamaları nelerdir, Akıllı kentlerin zayıf ve güçlü yönleri nelerdir, mevcut planlama pratiğine nasıl entegre edilebilir, araştırma sorularına cevaplar aranmıştır.Anahtar Kelime(ler): Akıllı kentler, sürdürülebilir kentler, akıllı sürdürülebilir kentler, akıllı ekolojik büyüme, Smart cities, sustainable cities, smart sustainable cities, smart ecological growth,

Together with the changing living conditions and emerging new technology branches, there is an increase in the environmental problems in the face of the increasing population, the needs of the urban residents, the urbanization rates and the consumption elements. From this point of view, it is necessary to make use of the innovations brought by technology to produce solutions to human needs and urban problems and to maximize the quality of life of the city. The u smart city an has emerged in order to ensure that all negative effects reflected in the city can be solved. With this concept, it is aimed that the concepts of transportation, environment, infrastructure and effective energy are consumed at minimum level and provide the highest level of benefit. The increase in the population living in cities, the big developments in the field of technology, the change in the expectations and needs in the human race cause the change in the urban management and planning. A sustainable environmental planning can be made by benefiting from the advantages offered by smart technology to planning. The performance of a city does not depend on the physical potentials it has. It is concerned with the ability to serve the growing needs with information, communication, social and technological infrastructure. Therefore, cities and administrations with different geographic conditions are turning to smart urban practices. Taking advantage of the advantages offered by smart technologies to planning, it is thought that cities will be managed more effectively in ecological and social terms. a number of measures can not be taken together with the growing urban population in Turkey has emerged in issue and hence there was a need to use the best technology. With the advantages of smart city, smart city project across applications in the world, began to pay attention to smart city in Turkey and academic studies and work practices for this application has soared. In this context, the basis of the study, the concept of Smart City in the world and the examples of our country are examined. What are the smart city applications? Where are the Smart City Samples in the world? and What are the Smart City Applications in Turkey? Are investigation in this questions.Keyword(s):Smart cities, sustainable cities, smart sustainable cities, smart ecological growth,

 • [1] United Nations, 2015, World Urbanization Prospects, the 2014 revision. New York: Department of Economic and Social Affairs. web sayfası: http://esa.un.org/unpd/wup/, erişim tarihi:10.05.2019.
 • [2] Bulkeley, H. and Betsill, M. M., 2005, Rethinking sustainable cities: Multilevel governance and the “urban” politics of climate change, Environmental Politics Vol. 14, 42–63.
 • [3] Bulkeley, H. and Betsill M.M., 2013 Revisiting the urban politics of climate change, Environmental Politics,Vol. 22, 136-154.
 • [4] Bibri S. E. and Krogstie J.,2017,Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review, Sustainable Citiesand Societies, Vol. 31, 183–212.
 • [5] Bilici, Z. ve Babahanoğlu, V.,2018, Akıllı Kent Uygulamaları ve Konya Örneği, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Vol. 9(2), 24-139.
 • [6] Bibri, S. E.and Krogstie, J., 2017, ICT of the new wave of computing for sustainableurban forms: Their big data and context-aware augmented typologies and design concepts, Sustainable Cities and Society, Vol. 32, 449–474.
 • [7] Bibri, S. E., 2018, The IoT for smart sustainable cities of the future: An analytical framework for sensor-based big data applications for environmental sustainability, Sustainable Cities and Society, Vol. 38, 230–253.
 • [8] Ercoşkun, Ö. Y. ve Karaaslan, Ş.,2009, Geleceğin Ekolojik ve Teknolojik Kentleri, Megaron, 3(3),283-296.
 • [9] Anonim, 2019, Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, Çevre Şehircilik Bakanlığı, 6-132
 • [10] Ahvenniemi, H., Huovila, A., Pinto-Seppä, I., and Airaksinen, M., 2017, What are the differences between sustainable and smart cities?, Cities, 60, 234-245.
 • [11] Anonim, 2019, Akılllı Şehirler, İTÜ Vakfı Yayını, 5-129.
 • [12] Lim, C., Kim, K. J., and Maglio, P. P., 2018, Smart cities with big data: Reference models, challenges, and considerations, Cities, 82, 86-99.
 • [13] Çelikyay, H. H., 2013, Teknoloji Girdabından Akıllı Şehre Dönüşüm: İstanbul Örneği, In Bursa: 2nd Turkey Graduate Studies Congress Proceedings Book, 1315-1328.
 • [14] Caragliu, A., Del Bo, C. and Nijkamp, P., 2011, Smart cities in Europe, Journal of urban technology, 18(2), 65-82.
 • [15] Alkan, T.,2015, Akılllı Kentler ya da 21yy Şehirleri, Bilişim Dergisi,43 (182), 70-77.
 • [16] Gürsoy, O., 2019, Akıllı Kent Yaklaşımı ve Türkiye'deki Büyükşehirler İçin Uygulama İmkanları, Yüksek Lisans Tezi,: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • [17] Merve Çetin, 2019, Konya Tarihi Kent Merkezi Canlandıma Projesi, Autocad Infrawork Çalışması
 • [18] Varol Ç.,2017, Sürdürülebilir Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.26 S.1
 • [19] Anonim, 2019, Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, Çevre Şehircilik Bakanlığı, 32-55
 • [20] Örselli E., Akbay C.,2019, Teknoloji ve Kent Yaşamında Dönüşüm: Akıllı Kentler,Uluslararası Yönetim Akademi Dergisi,C.2,S.1 , 228-241

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAMerve Çeti̇n, Çiğdem Çi̇ftçi̇. (2019). Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 ( 3 ) , 134-143. http://ucbad.com/volume-2/issue-3/article-5/
Atıf tipi: BibTex@article{2019, title={Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi}, volume={2}, number={3}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Merve Çeti̇n, Çiğdem Çi̇ftçi̇}, year={2019}, pages={134-143} }
Atıf tipi: MLAMerve Çeti̇n, Çiğdem Çi̇ftçi̇. Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi. no. 2 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2019), pp. 134-143.