Cilt 1 Sayı 3 Makale 3

Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi

Yazar(lar): Murat Güngül 1, Hüseyin Naci Bayraç 2, Mustafa Güllü 3,

Enerji insanlık için günümüzün tartışılmaz en büyük ihtiyacıdır. Günümüz enerji kaynaklarına ve tüketim hızlarına bakıldığında, insanlığın çözümünü en çok arayacağı sorunun enerji kaynaklarının rezerv sıkıntısı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada mevcut enerji kaynaklarına ikame olacak ve gelecek yıllarda enerji kaynakları içerisinde payının artacağı düşünülen yenilenebilir enerji kaynakları incelenecek ve daha da özel bir ayrım yapılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik üretimi üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda çalışmada 2018 yılı itibari ile Türkiye’de konutlarda güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmenin maliyeti, verimliliği ve rasyonel bir seçim olup olmadığı araştırılacaktır. Güneş enerjisi sisteminin seçimi ve karşılaştırılmasında çok kriterli karar verme tekniklerinden TOPSIS yöntemi kullanılarak en uygun güneş enerjisi sistem maliyeti çıkarılacak ve bu, ortalama bir hane halkının elektrik tüketimi ve maliyeti ile karşılaştırılarak analiz edilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelime(ler): Renewable Energy, Solar Energy, Solar Panels, Electricity Generation, TOPSIS, Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Güneş Panelleri, Elektrik Üretimi, TOPSIS,

Energy is the unquestionable necessity of today for humanity. When we look at today's energy sources and consumption rates, it seems that the problem that humanity is most likely to search for is the reserves of energy resources. In this study, renewable energy sources that substitute for available energy sources and which is thought to increase its share in energy resources in the following years will be examined and a more specific distinction will be made to focus on solar power generation from renewable energy sources. In this context, the cost, efficiency and being a rational choice or not of producing electricity from solar energy in residences in Turkey by year 2018 will investigate. In the selection and comparison of the solar energy system, most appropriate solar energy system cost will be deducted using the TOPSIS method of the multi-criteria decision-making techniques and it will be tried to be analysed by comparing with the electricity consumption and cost of the average household.Keyword(s):Renewable Energy, Solar Energy, Solar Panels, Electricity Generation, TOPSIS, TOPSIS,

 • [1] Yegm.gov.tr. ErişimTarihi: 01.06.2018.
 • [2] Çepik, B. (2015), Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Politikaları, Maltepe Üniversitesi SBE, İktisat ABD, Doktora Tezi, İstanbul.
 • [3] İlbaş, M. (2014), Enerji-Politik Dünya ve Türkiye, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • [4] T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (2017), Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Sayı 15.
 • [5] Alptekin, Z. (2014), Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye; Enerji Sorunu Açısından Potansiyeller ve Olanaklar Üzerine Kısa Bir Analiz, Krefeld-Almanya.
 • [6] Önal, E. ve Albay, R.Z. (2010), Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Geleceği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 9 Sayı: 18.
 • [7] Özcan, M. (2013), Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Genişletme Planlamasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkileri, Kocaeli Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Kocaeli.
 • [8] Enerji.gov.tr, Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [9] Görgün, T. (2009,. Yenilenebilir Enerjiler ve Teknolojileri, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • [10] Gunessistemleri.com, Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [11] Enerjibes.com/gunes-enerjisinin-avantajlari-dezavantajlari-nelerdir, Erişim Tarihi: 04.06.2018.
 • [12] Dünya Enerji Konseyi ve Türk Milli Komitesi, (2009), Dünya’da ve Türkiye’de Güneş Enerjisi.
 • [13] Kılınç, F. C. (2015). Güneş Enerjisi Türkiye’deki Son Durumu Ve Üretim Teknolojileri. Mühendis ve Makine, Cilt 56, Sayı 671, s 28-40.
 • [14] Yalçın, L. (2010), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nin Güneş Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi ve Güneş Enerjisinden Yararlanabilme Olanakları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • [15] Ömürbek, V. ve Kınay, B. (2013), Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Topsıs Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Y. 2013, C. 18, S. 3, s.343-363.
 • [16] Dumanoğlu, S. ve Ergül, N. (2010), İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
 • [17] Muhlisozdemir.com/blog/topsis, Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [18] Markovic, Z. (2005), Modıfıcatıon of Topsıs Method For Solvıng of Multıcrıterıa Tasks, Yugoslav Journal of Operations Research Volume 20, Number 1, 117-143.
 • [19] Ömürbek, N. ve Demirci, N. ve Akalın, P. (2013), Analitik Ağ Süreci ve Topsıs Yöntemleri İle Bilimdalı Seçimi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl 5 Sayı 9.
 • [20] Akyüz, Y. ve Bozdoğan, T. Ve Hantekin E. (2011), Topsıs Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi 3/1.
 • [21] Epdk.org.tr/ Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [22] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Sayı 15, Yıl 2017, s. 14-15. (İki Farklı Tablo birleştirilmiştir.)
 • [23] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Sayı 15, Yıl 2017, s. 8.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAMurat Güngül, Hüseyin Naci Bayraç, Mustafa Güllü. (2018). Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 3 ) , 133-144. http://ucbad.com/volume-1/issue-3/article-3/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi}, volume={1}, number={3}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Murat Güngül, Hüseyin Naci Bayraç, Mustafa Güllü}, year={2018}, pages={133-144} }
Atıf tipi: MLAMurat Güngül, Hüseyin Naci Bayraç, Mustafa Güllü. Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 133-144.