Cilt 1 Sayı 3 Makale 2

Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi

Yazar(lar): Kazım Onur Demi̇rarslan 1, Serden Başak 2,

Yoğun nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte birçok çevre problemi de beraberinde gelmektedir. Bu çevre sorunların biri de antropojenik kaynaklı katı atıklardır. Sanayi bölgeleri, evler ve hastaneler gibi noktalardan açığa çıkan katı atıklar uygun bir şekilde yönetilmezler ise başta toprak, su ve hava kirliliği gibi sorunlara yol açmakta ayrıca toplum sağlığını da tehdit etmektedirler. Uygun bir atık yönetimi ise atığın kaynağından toplanması ile uygun şekilde bertaraf edilmesini kapsayan ve belediyeler tarafından yapılması gereken bir süreçtir. Yapılan bu çalışmada ülkemizin kuzey doğusunu oluşturan Doğu Karadeniz Bölgesi katı atık miktarları ve yönetimleri incelenmiştir. Bölgede Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri bulunmaktadır. Bu illerdeki atık miktarları ve yönetim şekilleri Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından hazırlanan İl Çevre Durum Raporlarından elde edilmiştir. Çalışma kapsamında iller bazında meydana gelen atık miktarları, atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı, atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam nüfusa oranı, atık hizmeti verilen belediye nüfusu, atık hizmeti verilen belediye sayısı, toplanan belediye atık miktarı (ton/yıl), kişi başı ortalama belediye atık miktarı (kg/kişi-gün) ve atık bertaraf yöntemleri incelenmiştir. Yapılan bu çalışma ile Doğu Karadeniz Bölgesinin katı atık yönetimi hakkında veriler toplanarak diğer çalışmalar ve ayrıca benzer bölgeler için yapılması planlanan yönetim projeleri için kaynak olması hedeflenmiştir.Anahtar Kelime(ler): Katı Atık Yönetimi, Doğu Karadeniz, Belediye, Bertaraf, Solid Waste Management, Eastern Black Sea, Municipality, Disposal,

Intensive population growth and urbanization comes together with many environmental problems. One of these environmental problems is anthropogenic solid wastes. If solid wastes from industrial zones, houses and hospitals are not managed properly, they cause problems such as soil, water and air pollution and also threaten public health. A proper waste management is a process that must be carried out by municipalities, including the collection and disposal of waste from the source. In this study, the amount of solid wastes and their management in the Eastern Black Sea Region, which constitutes the North East of Turkey, has been examined. There are Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize and Trabzon in the region. This amount of waste management in the province and Turkey Statistical Institute figures were obtained from the Provincial Environmental Status Report prepared by the Ministry of Environment and Urban Planning Provincial Directorate of the web site. The amount of waste generated on the basis of provinces within the scope of the study, the ratio of the municipal population to the total municipal population, the population of the municipality given the waste service, the municipal population provided by the waste service, the number of municipalities provided for the waste service, the amount of municipal waste collected (ton / year), The average amount of municipal waste per person (kg / person-day) and waste disposal methods were examined. With this study, data on solid waste management of the Eastern Black Sea Region were collected and targeted for other projects and also for the management projects planned for similar regions.Keyword(s):Solid Waste Management, Eastern Black Sea, Municipality, Disposal,

 • [1] Demirarslan K.O., 2005, Kentleşme ve çevre sorunları bağlamında katı atıklar ve Kocaeli örneği, Y.Lisans Tezi, Yayımlanmamış, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • [2] Yılmaz, A., Bozkurt, D., 2010, Türkiye’de kentsel katı atık yönetimi uygulamaları ve Kütahya katı atık birliği (KÜKAB) örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (1), 11-28.
 • [3] Nayim, B., 2015, Amasra ilçe merkezi, Tarlaağzı ve Gömü köyleri çevresindeki düzensiz katı atık alanlarının tespiti. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 17 (25), 42-53.
 • [4] Zengin, E, Ulutaş, K., 2016, Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 26-42.
 • [5] Sandal, A., 2004, Çevre Kirliliği ile Mücadelede Belediye Başkanlarına Tavsiyeler. Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Ankara.
 • [6] Savaş, E, Korkanç, M., 2010, Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı’nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 34 (2), 133-154.
 • [7] Yeşilnacar, C., Çetin, H., 2005, Site Selection For Hazardous Wastes: A Case Study from the GAP Area. Turkey, Engineerin Geology, 81:371-388.
 • [8] Akdoğan, A, Güleç, S., 2007, Sürdürülebilir katı atık yönetimi ve belediyelerde yöneticilerin katı atık yönetimiyle ilgili tutum ve düşüncelerinin analizine yönelik bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (1), 39-69.
 • [9] Köken H., 2017, Türkiye’de askeri alanlarda katı atık yönetimi, Aksaz örneği, Y.Lisans Tezi, T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • [10] Güler, N., 2008, Kentleşme Sürecinde Katı Atık Yönetimi ve Kocaeli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • [11] Artvin (İÇDR) Artvin İli 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yılı çevre durum raporları, Artvin Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü
 • [12] Bayburt (İÇDR) Bayburt İli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yılı çevre durum raporu, Bayburt Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü
 • [13] Giresun (İÇDR) Giresun İli 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yılı çevre durum raporu, Giresun Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü
 • [14] Gümüşhane (İÇDR) Gümüşhane İli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yılı çevre durum raporu, Giresun Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü
 • [15] Ordu (İÇDR) Ordu İli 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yılı çevre durum raporu, Ordu Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü
 • [16] Rize (İÇDR) Rize İli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yılı çevre durum raporu, Rize Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü
 • [17] Trabzon (İÇDR) Trabzon İli 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yılı çevre durum raporu (2017), Trabzon Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü
 • [18] Demirarslan K.O., Akıncı H., 2016, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2(1), 30-45.
 • [19] Aras P., 2016, Artvin (Merkez) entegre katı atık yönetimi, Y.Lisans Tezi, T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAKazım Onur Demi̇rarslan, Serden Başak. (2018). Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 3 ) , 117-132. http://ucbad.com/volume-1/issue-3/article-2/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi}, volume={1}, number={3}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Kazım Onur Demi̇rarslan, Serden Başak}, year={2018}, pages={117-132} }
Atıf tipi: MLAKazım Onur Demi̇rarslan, Serden Başak. Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 117-132.