Cilt 1 Sayı 2 Makale 5

Konya İlinin Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi

Yazar(lar): Gülnihal Kara 1, Buse Yalçınkaya 2, Burcu Özdi̇l 3,

Hava kirliliği, hızlı nüfus artışı, düzensiz şehirleşme, kalitesiz yakıt kullanımı, hızlı sanayileşme ve motorlu taşıt sayısının sürekli artması, son yıllarda önemli çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu çalışma da 2012-2017 yıllarındaki günlük ortalama PM10 ve SO2 konsantrasyonları ile meterolojik faktörler (rüzgâr hızı, sıcaklık, bağıl nem, basınç ve yağış) arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen günlük ve yıllık ortalamaları Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nde bulunan Limit Değerleri ile karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelime(ler): Hava kalitesi, PM10, SO2, Konya, Air quality, PM10, SO2, Konya,

Air pollution, rapid population growth, irregular urbanization, using poor quality fuel, rapid industrialization and the ever-increasing number of motor vehicles have brought significant environmental problems in recent years. In the present study, the relationship between daily average PM10 and sulphur dioxide (SO2) concentrations with meteorological factors, such as wind speed, temperature, relative humidity, pressure and precipitation, in 2012–2017 was statistically analyzed. The average pollution values obtained in this study was compared with Limit Values in the Air Quality Assessment and Management RegulationKeyword(s):Air quality,

  • [1] Topoğrafik Yapı İklim Şartları Ve Kentleşmenin Konya’da Hava Kirliliğine Etkisi/Konya Mayıs 2013.
  • [2] Türkiye’nin 2009-2016 Yılları Arasındaki Hava Kalitesi Verilerinin Değerlendirilmesi/Ankara Kasım 2017.
  • [3] Tosun,2017,Türkiye’nin 2009-2016 Yılları Arasındaki Hava Kalitesi Verilerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,238 Sayfa 36-39.
  • [4] Çiftçi, Ç., Dursun, Ş., Levend, S., Kunt, F., 2013, Topoğrafik Yapı İklim Şartları Ve Kentleşmenin Konya’da Hava Kirliliğine Etkisi, European Journal of Science and Technology, 1(1), Sayfa 19-24.
  • [5] Kara,2012,Kentsel Hava Kirleticilerine Meteorolojinin Etkisi: Konya Örneği, S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg. 27(3), Sayfa 73-86.
  • [6] Eğri, M., 1997,1996-1997 Kış Döneminde Malatya İl Merkezi Hava Kirliliği Parametrelerine Meteorolojik Koşulların Etkisi, Journal of Turgut Özal Medical Center, 4(3), Sayfa 265-269.
  • [7] Yaşar, S., Şevik, H., 2003, Konya’da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi, Yanma Ve Hava Kirliliği Kontrolü VI. Ulusal Sempozyumu, Sayfa 391-402.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAGülnihal Kara, Buse Yalçınkaya, Burcu Özdi̇l. (2018). Konya İlinin Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 2 ) , 104-109. http://ucbad.com/volume-1/issue-2/article-5/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Konya İlinin Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi}, volume={1}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Gülnihal Kara, Buse Yalçınkaya, Burcu Özdi̇l}, year={2018}, pages={104-109} }
Atıf tipi: MLAGülnihal Kara, Buse Yalçınkaya, Burcu Özdi̇l. Konya İlinin Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 104-109.