Cilt 1 Sayı 1 Makale 3

Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı

Yazar(lar): Ümmügülsüm Günay 1, Şükrü Dursun 2,

Uygun olmayan üretim teknikleri sonucunda toprak kalitesi bozulmakta, toprak organik maddesi azalmakta, toprak içerisinde su, hava ve bitki besin maddesi hareketi engellenmekte ve bitki gelişimi zarar görmektedir. Tarımsal alanlarda organik madde azalmasının başlıca nedeni oksidasyon sırasında karbonun atmosfere salınmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda toprağa kaybettiği karbonu, artıma çamuru ve zirai atıklarla elde edilecek olan karbon sağlamaktadır. Arıtma çamurlarının tarımda kullanımı ile hem toprak besin elementleri sağlanabilecek hem de atık olan çamur bertaraf edilebilecektir. Tarımsal atıkların organik karbon miktarının toprağa geri kazandırılması gerekmektedir. Organik maddece yoksun, marjinal yarı kurak alanlarda, biyo-katıların tarımsal atıklar ile birlikte kompostlaştırılmasıyla topraklarda karbon ve azot mineralizasyonunun sağlanması, organik madde muhtevasının artırılması, agregat stabilitesinin artırılması ve nihayetinde tarımsal atıkların yakılmasının azaltılması beklenmektedir.Anahtar Kelime(ler): Arıtma çamuru, geri dönüşüm, kompost, mısır sapı, organik madde, sewage sludge, recycling, compost, corn stalk, organic matter,

Improper production techniques deteriorate soil quality, decrease soil organic matter, and inhibit the movement of water, air and plant nutrients in soil and damage plant growth. The main cause of organic matter reduction in agricultural areas is the release of carbon into the atmosphere during oxidation process. In this context, the lost carbon from the soil, that can be obtained with the additional of the sludge and the agricultural wastes. The use of sewage sludge in agriculture will provide both soil nutrient elements and waste sludge can be disposed with this application. The amount of organic carbon in agricultural wastes needs to be recycled to the soil. In marginal semi-arid areas devoid of organic matter, it is expected that the bio-solids will be composted together with agricultural wastes to provide carbon and nitrogen mineralization in the soil, to increase the organic matter content, to increase the aggregate stability and eventually to reduce agricultural waste burning.Keyword(s):sewage sludge, recycling, compost, corn stalk, organic matter,

 • [1] Yıldız S., Değirmenci M., 2014, Arıtma Çamurlarının Topaklaştırılmasının Uygulanabilirliği ve Maliyet Analizi, S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.1.
 • [2] Özyazıcı M. A., Özyazıcı G., Bayraklı B., 2012, Arıtma Çamuru Uygulamalarının Toprağın Ekstrakte Edilebilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri, Toprak Su Dergisi, 1 (2):110-118.
 • [3] Uzun P., Bilgili U., 2011, Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanım Olanakları, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 135-146.
 • [4] Gusiatin Z. M., Kulikowska D., 2016, Behaviors of Heavy Metals (Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) in Soil Amended with Composts, Environmental Technology, Vol. 37, No. 18, 2337–2347.
 • [5] Uçaroğlu S., Gümrah B. G., 2016, Gıda Endüstrisi Proses Atıklarının Kompostlanmasında Farklı Katkı Maddeleri ve Aşı Kullanımı, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 2.
 • [6] Varank G., 2006, Aerobik Olarak Stabilize Edilmiş Katı Atıklar ile Kompost Ürününün Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bİlimleri Enstitüsü, İstanbul, s. 20.
 • [7] Web sayfası: httpweb.deu.edu.trerdintrderskati_atikders_notkompost.pdf, erişim tarihi: 5 Aralık 2017.
 • [8] Yıldız Ş., Ölmez E., Kiriş A., 2009, Kompost Teknolojileri ve İstanbul’daki Uygulamaları, Kompostlaştırma Sistemleri ve Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı.
 • [9] Web sayfası: http://web.deu.edu.tr/erdin/tr/ders/kati_atik/ders_not/kompost.pdf, erişim tarihi: 8 Aralık 2017.
 • [10] Web sayfası: https://www.mantarsatis.com/bilgiler_kompostlasmaya-etki-eden faktorler_222.htm, erişim tarihi: 20 Şubat 2018.
 • [11] Öztürk İ., 2014, Katı atık yönetimi ve AB uyumlu uygulamaları, İSTEÇ A.Ş. Teknik kitaplar serisi.
 • [12] Gajalakshmı S., Abbasi S.A., 2008, Solid Waste Management by Composting: State of The Art, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 38:311– 400.
 • [13] Yıldız Ş., Ölmez E:, Kiriş A., 2009, Kompost Teknolojileri ve İstanbul’daki Uygulamaları, Kompostlaştırma Sistemleri ve Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı.
 • [14] Vanlalmawii E.,Awasthi M., 2016, Municipal Solid Waste Composting- A review, International Journal of Advances in Science Engineering and Technology.
 • [15] Öztürk İ., Arıkan O., Altınbaş M., Alp K., Güven H., 2016, Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri El Kitabı, Nisan 2016, Türkiye Belediyeler Birliği.
 • [16] Uzun P., Bilgili U., 2011, Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 135-146.
 • [17] Öztürk İ., Timur H., Koşan U., 2005, Atıksu Arıtımının Esasları; Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü.
 • [18] Acaroğlu M., 2003, Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas yayın dağıtım, sh. 98, Temmuz, İstanbul.
 • [19] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2011, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Arıtma çamurları 850CK0101, Ankara, 2011.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAÜmmügülsüm Günay, Şükrü Dursun. (2018). Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 1 ) , 14-19. http://ucbad.com/volume-1/issue-1/article-3/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı}, volume={1}, number={1}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Ümmügülsüm Günay, Şükrü Dursun}, year={2018}, pages={14-19} }
Atıf tipi: MLAÜmmügülsüm Günay, Şükrü Dursun. Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 14-19.