https://ucbad.com/issue/feed Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2020-04-17T21:11:07+00:00 Zeynep Cansu Ayturan ucbad@ucbad.com Open Journal Systems <p>UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir.</p> <p>Dergi yüksek kaliteli makaleler için uygundur. Özellikle orijinal araştırmalar, üst seviye derleme makaleler ve kaliteli teknik notları yayınlamaktan memnuniyet duyarız.</p> https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-6 Dilovası Hava Kirliliğinin Trafik Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi 2020-04-17T21:11:07+00:00 Merve Yılmaz info@sub.fyi Hande Emanet Beba info@sub.fyi Mihriban Gültekin info@sub.fyi Umur Dinç info@sub.fyi Murat Akçay info@sub.fyi Dilek Öztaş info@sub.fyi Gökhan Kirkil info@sub.fyi Zübeyde Öztürk info@sub.fyi Selahattin İncecik info@sub.fyi Hüseyin Toros info@sub.fyi Onur Alp Arslantaş info@sub.fyi <p>Dilovası, Gebze b&ouml;lgesi hava kirliliği kaynakları, arazi yapısı ve meteorolojik şartları bakımından T&uuml;rkiye&rsquo;nin hava kirliliği potansiyelinin en y&uuml;ksek seviyede bulunduğu yerlerin başında gelmektedir. Bu b&ouml;lgede end&uuml;striyel tesisler, D-100 ve E-80 karayollarındaki yoğun trafik ve konutlar b&ouml;lgenin topoğrafyası ve meteorolojik şartların etkisi sonucunda y&uuml;ksek hava kirliliği seviyelerinin oluşmasına yol a&ccedil;maktadır. T&Uuml;BİTAK tarafından desteklenen bu COST projesinde &ouml;ncelikle Dilovası b&ouml;lgesindeki hava kirliliği problemlerine &ccedil;&ouml;z&uuml;m getirebilmek i&ccedil;in kirletici kaynaklardan yayılan emisyonların oluşturduğu PM10, PM2.5, SO2, CO, O3 ve NOx derişimlerinin 2014-2019 d&ouml;nemi i&ccedil;erisindeki yersel ve zamansal değişimleri incelenecek, bu seviyelerin meteorolojik şartlar ile olan bağlantıları araştırılacaktır. Weather Research Forecasting (WRF) modeli ile b&ouml;lgede yıl boyunca r&uuml;zgar vekt&ouml;rleri ile r&uuml;zgar alanları belirlenecek, topoğrafyanın akışlar &uuml;zerindeki etkileri sim&uuml;lasyonlarla araştırılacaktır. Ayrıca WRF-Chem modeli ile sim&uuml;lasyonlar yapılarak emisyon kaynakları ve kirlilik seviyeleri arasındaki bağlantılar analiz edilecek ve Dilovası b&ouml;lgesinde hava kirliliğinin azaltılması i&ccedil;in alternatif ulaşım g&uuml;zergahı senaryoları oluşturulacaktır. Bu &ccedil;alışmada projemizin &ldquo;Dilovası&rsquo;ndaki Mevcut Hava Kirliliğinin Analiz Edilmesi&rdquo; iş paketinin ilk sonu&ccedil;ları sunulmaktadır.</p> 2019-01-02T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2020 UCBAD https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-5 Mikroalglerle Biyogaz Çamurunun Arıtımı 2020-04-17T21:11:07+00:00 Aydın Kaan Töre info@sub.fyi Mustafa Işık info@sub.fyi <p>K&uuml;resel ısınma, bug&uuml;n d&uuml;nyada endişe veren sorun haline gelmiştir. K&uuml;resel iklim değişikliğinin temel kaynağı insan faaliyetleri i&ccedil;in ihtiya&ccedil; duyulan enerjiyi sağlayan fosil yakıtlardan a&ccedil;ığa &ccedil;ıkan sera gazlarının artan miktarlarıdır. Bilim adamları, sera gazlarının azaltılması yoluyla k&uuml;resel ısınmaya &ccedil;&ouml;z&uuml;m bulmaya &ccedil;alışmaktadır. Biyodizel, biyoetanol ve biyogaz gibi biyoyakıtlar &ccedil;evre dostu bir yakıt kaynağı olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde kullanılmaya başlanmış ve yakın gelecekte de yaygın olarak kullanılması hedeflenmektedir. Anaerobik prosesler sırasında oluşan digestate olarak da bilinen biyogaz &ccedil;amuru &ouml;nemli oranda besi elementi i&ccedil;ermektedir. Son yıllarda, biyogaz &ccedil;amurunun arttırılması ve algal biyok&uuml;tle &uuml;retmek i&ccedil;in mikroalgal bazlı teknoloji ile anaerobik olarak arıtılmış atık sulardan besi elementleri gideren bir&ccedil;ok &ccedil;alışma ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Mikroalgler, besi elementlerince zengin atık sularda &ccedil;oğaltıldığında, mikroalglerin b&uuml;y&uuml;mesi i&ccedil;in bir besin kaynağı sağlanmış olur. Sonu&ccedil; olarak, &uuml;retilen biyok&uuml;tle, biyoyakıt &uuml;retiminde kullanılabilir. Ayrıca, &ouml;zellikle azot ve fosfor başta olmak &uuml;zere i&ccedil;erdiği kirleticiler ile yeraltı ve y&uuml;zey su kaynaklarını kirletme potansiyeline sahip olan biyogaz &ccedil;amuru bu yolla arıtılabilir. Bu &ccedil;alışmada, biyogaz &ccedil;amuru ve onun mikroalg k&uuml;lt&uuml;rleri ile arıtılması ile ilgili literat&uuml;r, su kirliliği ilgili biyogaz &ccedil;amuru y&ouml;netimine ve biyoyakıt i&ccedil;in biyok&uuml;tle &uuml;retimi dikkate alınarak g&ouml;zden ge&ccedil;irilmiştir.</p> 2019-01-02T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2020 UCBAD https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-4 Sosyoendüstriyel Çevre ve Asbest 2020-04-17T21:11:07+00:00 Gizem Gül Koç info@sub.fyi Nergis Yıldırım info@sub.fyi İsmail Hanta info@sub.fyi <p>End&uuml;strinin değişik alanlarında kullanılan asbest malign plevral mezotelyoma (MPM) adı verilen akciğer zarı kanserine neden olur. Bu &ccedil;alışmada son 10 yıl i&ccedil;erisinde farklı yakınmalar ile g&ouml;ğ&uuml;s hastalıkları polikliniğine başvuran ve malign mezotelyom olarak tanınan hastaların epidemiyolojik &ouml;zellikleri g&ouml;zden ge&ccedil;irilmiştir.&nbsp; 2007-2017 yılları arasında MPM tanısı alan dosya bilgileri yeterli veri toplamaya olanaklı toplam 33 olgu bu &ccedil;alışmaya alınmıştır. Hastalar yaş, cins, doğduğu ve yaşadığı yer, meslek, asbest maruziyeti, sigara i&ccedil;me &ouml;yk&uuml;s&uuml;, aile &ouml;yk&uuml;s&uuml; varlığı a&ccedil;ısından irdelenmiştir. Otuz&uuml;&ccedil; hastanın, 22 (%66.7)&rsquo;si erkek, 11 (%33.3)&rsquo;&uuml; kadın, genel yaş ortalamaları 60.9 &plusmn; 10.2 idi. İlk yakınmaları sıklık sırasına g&ouml;re nefes darlığı, &ouml;ks&uuml;r&uuml;k, kanlı balgam, g&ouml;ğ&uuml;s ve sırt ağrısı idi. Hastaların 24 (%69)&rsquo;&uuml;nde uzun s&uuml;reli sigara (ortalama 26 paket/yıl) i&ccedil;iciliği vardı. Hastaların doğdukları yer, yaşadıkları b&ouml;lge ve yaptıkları iş dikkate alındığında hemen hemen hepsinin primer ve sekonder nedenle asbeste maruz kaldıkları dikkati &ccedil;ekti.&nbsp; Ak toprak olarak da adlandırılan asbest halen y&ouml;remiz i&ccedil;i bir sorun teşkil etmektedir. Serimizde hastalığın ileri yaşlarda g&ouml;z&uuml;kmesi ve erkek hasta oranının daha az olması, kadın hastaların ev hanımı olmaları g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında asbestin k&uuml;m&uuml;latif ve sekonder nedenlerinin &ouml;nemini g&ouml;stermiştir.</p> 2019-01-02T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2020 UCBAD https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-3 İstanbul ve Kocaeli İl Sınırları İçerisindeki İçme Suyu Kaynaklarının Sanayi Kuruluşları Tarafından Kirletilmesi Sonucu Oluşan Arsenik Miktarının Belirlenmesi Ve Çözüm Önerilerinin Sunulması 2020-04-17T21:11:06+00:00 Fatih Karakaya info@sub.fyi Hasan Uğur Öncel info@sub.fyi <p>&Uuml;lkemizdeki yer altı su kaynakları &ouml;zellikle kırsal alanlarda i&ccedil;me suyu olarak kullanılmaktadır. İ&ccedil;me suyu kaynaklarının tespiti i&ccedil;in 100 metre ve &uuml;zerinde sondaj &ccedil;alışmaları yapılmaktadır. Yer altında 100 metre ve civarında bulunan suyun i&ccedil;erisinde yağmur suları ve y&uuml;zey sularının, i&ccedil;me suyuna karışma ihtimali vardır. Oluşan bu suların i&ccedil;ilmesi sonucunda, insan sağlığı i&ccedil;in ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Yaptığımız &ccedil;alışmada, &Ouml;merli Barajı &ccedil;evresinde olan Pendik Kurna K&ouml;y mevkiinde yaklaşık 100 metre derinlikten gelen kaynak suyunun, elimizdeki eski su kaynakları haritası yardımı ile bir &ccedil;ok sanayi kuruluşunun yanında bulunan Gebze Bal&ccedil;ık K&ouml;y mevkiindeki kaynağa kadar takibi sağlanmıştır. İki b&ouml;lgeden de alınan su numunelerinin ICP-MS cihazı yardımıyla i&ccedil;erisinde bulunan arsenik elementinin oranı tespit ederek, insan sağlığı &uuml;zerindeki etkileri tartışılmıştır.</p> 2019-01-02T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2020 UCBAD https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-2 Konvertör Bir Sistem ile Hava Kirliliği Oluşumundan Nişasta Sentezleme 2020-04-17T21:11:05+00:00 Sadullah Çalı info@sub.fyi Sezgin Ersoy info@sub.fyi <p>Bu &ccedil;alışmada ağa&ccedil;ların yapmış olduğu karbondioksitten glikoza d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme işlemine ek olarak glikozdan nişasta&rsquo; elde ederek doğaya salınımı ger&ccedil;ekleştirilen zararlı karbondioksiti hem kullanılabilir hale getirmek, hem de kullanılabilir bir şekilde nişasta eldesini sağlayacak bir mekanik cihaz tasarımı yapmaktır.</p> <p>Tasarımda &ouml;nemli olan nokta, ağa&ccedil;ların yaptığı d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme işlemini mekanik bir cihaz yardımıyla yapıp ağa&ccedil;lardan daha hızlı bir şekilde havayı temizlemek ve hava kirliliğinin belirli bir nebze de olsa &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ebilmektir. &Ccedil;alışmanın ilk aşaması olarak sistemin tasarlanması ve ger&ccedil;ekleşme ihtimallerinin değerlenmesi yapılacaktır. Daha sonraki aşamalarda &ccedil;alışmanın ger&ccedil;eklemesi ve sistemin &ccedil;alışabilirliği saplanılacaktır.</p> 2019-01-02T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2020 UCBAD https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-1 Kent İçi Ulaşımda Bisiklet Yollarının Planlaması; Dünya ve Türkiye Örnekleri 2020-04-17T21:11:02+00:00 Funda Ünal Ankaya info@sub.fyi Bahriye Gülgün Aslan info@sub.fyi <p>N&uuml;fusun artması, plansız kentleşme ile artan motorlu ara&ccedil; kullanımı &ouml;zellikle kentlerde, ulaşım kaynaklı problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu durum hem insan sağlığını hem de kentsel yaşam kalitesini olumsuz y&ouml;nde etkilemektedir. Bisiklet; sağlıklı, &ccedil;evre dostu, g&uuml;venli, ekonomik ve son derece eğlenceli bir spor olmakla beraber ulaşım t&uuml;r&uuml; olarak da kabul edilmektedir. &Ouml;zellikle son yıllarda, &uuml;lkemizde kent i&ccedil;i ulaşım sorunlarının &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde bisiklet kullanımı artış g&ouml;stermektedir. Bisiklet kullanımının desteklenmesinde en &ouml;nemli fakt&ouml;r yol g&uuml;venliğinin sağlanmasıdır. Bu &ccedil;alışmada; bisiklet yollarının tarihsel gelişimi, bisiklet yolu &ouml;rnekleri, planlama kriterlerinin &ouml;nemine değinilmiş, bu konu ile ilgili D&uuml;nya&rsquo;daki ve T&uuml;rkiye&rsquo;deki &ouml;rneklerinden bahsedilmiştir. Bunun sonucunda da konu ile ilgili &ouml;neriler ortaya konmuştur.</p> 2019-01-02T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2020 UCBAD