Sosyoendüstriyel Çevre ve Asbest

Yazarlar

  • Gizem Gül Koç
  • Nergis Yıldırım
  • İsmail Hanta

Anahtar Kelimeler:

Asbestoz- Malign plevral- Mezotelyoma- Çevre- Endüstri

Özet

Endüstrinin değişik alanlarında kullanılan asbest malign plevral mezotelyoma (MPM) adı verilen akciğer zarı kanserine neden olur. Bu çalışmada son 10 yıl içerisinde farklı yakınmalar ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran ve malign mezotelyom olarak tanınan hastaların epidemiyolojik özellikleri gözden geçirilmiştir.  2007-2017 yılları arasında MPM tanısı alan dosya bilgileri yeterli veri toplamaya olanaklı toplam 33 olgu bu çalışmaya alınmıştır. Hastalar yaş, cins, doğduğu ve yaşadığı yer, meslek, asbest maruziyeti, sigara içme öyküsü, aile öyküsü varlığı açısından irdelenmiştir. Otuzüç hastanın, 22 (%66.7)’si erkek, 11 (%33.3)’ü kadın, genel yaş ortalamaları 60.9 ± 10.2 idi. İlk yakınmaları sıklık sırasına göre nefes darlığı, öksürük, kanlı balgam, göğüs ve sırt ağrısı idi. Hastaların 24 (%69)’ünde uzun süreli sigara (ortalama 26 paket/yıl) içiciliği vardı. Hastaların doğdukları yer, yaşadıkları bölge ve yaptıkları iş dikkate alındığında hemen hemen hepsinin primer ve sekonder nedenle asbeste maruz kaldıkları dikkati çekti.  Ak toprak olarak da adlandırılan asbest halen yöremiz içi bir sorun teşkil etmektedir. Serimizde hastalığın ileri yaşlarda gözükmesi ve erkek hasta oranının daha az olması, kadın hastaların ev hanımı olmaları göz önüne alındığında asbestin kümülatif ve sekonder nedenlerinin önemini göstermiştir.

Referanslar

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/Cancer

Torre, AL., Siegel, RL., Ward, EM., Jemal A., 2016. Global Cancer Incidence and Mortality Rates and Trends-An Update. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev,25,16-27.

Bray, F., Ferlay, J., Laversanne, M., Brewster, DH., Gombe, Mbalawa, C., Kohler, B., Pineros M., Steliarova- Foucher, E., Swaminathan, R., Antoni, S., Soerjomataram, I., Forman, D., 2015. Cancer Incidence in Five Continents: inclusion criteria, highlights from Volume X and the global status of cancer registration. Int J Cancer, 137, 2060–71.

Ferlay, J., Soerjomataram, I., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, M., Parkin, DM., Forman, D., Bray, F., 2015. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer, 136, E359-86.

http://gco.iarc.fr/today/home. Erişim 26.10.2019

Akboğa-Kale, Ö., Gürcanlı, GE., Baradan, S., 2017, Kentsel dönüşüm sürecinde asbest maruziyeti ve korunma yöntemleri. Pamukkale Univ Muh Bilim Dergisi, 23, 694-706.

Maden teknik Arama Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni. Sayı 8, Ankara, 2009.

Atabey, E., 2015, Asbestos map of Turkey (environmental exposure to asbestos-lung cancer-Mesothelioma). Tuberk Torak, 63,199-219.

Maden Teknik Arama. 2009. Türkiye yer alt kaynakları (illere göre). MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi-5. Ankara.

Şenyiğit A, Babayiğit C, Gökırmak M., 2000, İncidence of malignant pleural mesothelioma due to environmental asbestos fiber exposure in Southeast of Turkey, Respiration 67, 610-4.

Bayram, H., Batırel, HF., Batırel, S., Büyükoğlan, H., Kömürcüoğlu, B., 2015, Malign Plevral Mezotelyoma Türkiye Standartlar Rehberi, Eurasian J Pulmonol 17(Suppl 1), 1-21.

Akkurt, İ., Onal, B., Demir, AU., Tuzun, D., Sabır, H., Ulusoy, L., Karadağ, KO., Ersoy, N., Coplu, L., 2006. Respiratory health in Turkish asbestos cement workers: the role of environmental exposure. Am J Ind Med, 49, 609-16.

Hillerdal, G., 1994, Pleural plaques and risk for bronchial carcinoma and mesothelioma. Chest, 105(1), 144-50.

Boring, CC., Squires, TS., Tong, T., 1993. Cancer statistics Cancer, 43, 7–26.

Erdinc, M., Erdinc, E., Cok, G., Polatlı, M,. 2003. Respiratory impairment due to asbestos exposure in brake-lining workers. Environmental Research 91(3),151-56, 2003.

Delgermaa, V., Takahashi, K., Park, EK., 2011, Global mesothelioma deaths reported to the World Health Organization between 1994 and 2008. Bull World Health Organ 89, 716-24.

Gravelsons, B.,Hawes, W., Jakubowski, S., Kent, S., Lowe (Chairman) J., Macnair, A., Michaels, D., Morton, A., Sanders, D., Towell, P., Whiting, A., Widdows, J., Williams. A. 2003, UK Asbestos- The Definitive Guide 2003, UK”. Erişim : https://www.actuaries.org.uk/documents/uk- asbestos- definitive-guide. Erişim 26.10.2109

Tümer, S., Asbest. 2012. SDUGEO 3, 6-11.

Tezcan, E., Asbest Nedir?. 2007, Mühendis ve Makine, 567,9-12.

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/2013012 Erişim 26.10.2019.

Şahan, R., Asbest maruziyetinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2015.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120531-1.htm

Brückner, B., De Coninck, JM., Albracht, G., Enright, K., Au, M., Foltyn, M., Carcoba, A., Gibson, M., Mceneany, R., Korat, LA., 2006. Guide issued by the senior labour inspectors committee (SLIC). European Commission Act. 124 , 11-36.

Yayınlanmış

2019-01-02

Nasıl Atıf Yapılır

Gizem Gül Koç, Nergis Yıldırım, & İsmail Hanta. (2019). Sosyoendüstriyel Çevre ve Asbest. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 27-33. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-4

Sayı

Bölüm

Makaleler